Adatvédelmi nyilatkozat

A Humusz Szövetség (Humusz), mint a tanosveny.humusz.hu honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a portál látogatóit, hogy a személyes adatok kezelése során figyelemmel van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, (a továbbiakban: Avtv.)  illetve a Az információs önremdelkezési jogról és az információszabadságról szoló 2012. évi CXII. Törvény által támasztott kötelezettségeire és az adatkezelés során a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes adatok kezelésének módjáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, illetőleg ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

A szervezet adatvédelmi szabályzata itt érhető el.

1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatok kezelője a Humusz Szövetség (címe: 1111 Budapest, Saru u. 11. , a továbbiakban: adatkezelő).

Az adatok feldolgozója a Supplied Group Kft. (továbbiakban: adatfeldolgozó).

2. A kezelt adatok

a) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerülhet az egyes letöltött oldalak neve, időpontja.

3. Az adatkezelés célja

a) A 2. a) pontban meghatározott adatok felvételének kizárólagos célja generikus látogatottsági statisztikák készítése és biztonsági naplózás.

b) Az adatkezelő az a) pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve  harmadik fél részére nem teszi jogosulttá a hozzáférést a törvényi kötelezettségen túl.

4. Az adatkezelés időtartama

a)    A biztonsági naplóadatokat az Adatfeldolgozó sértetlenül megőrzi az elévülési időn belül. A generikus látogatási adatokat kizárólag összesítve őrzi meg.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

a) A 2. a) pontban meghatározott adatokhoz az adott oldalak adott adminisztrátorai jogosultak a hozzá  féréshez.
b) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő minden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

A személyes adatokat az Adatkezelő / Adatfeldolgozó nem tárol, az anonimizált adatokat pedig saját zárt rendszerében tárolja, biztosítva az adatok folyamatos rendelkezésre-állását, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő / Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az adatkezelés teljes időtartama alatt.

7. A felhasználók jogai

a) A 2. a) pontban megjelölt adatok automatikusan rögződnek, egyéb személyes adatokat a rendszer nem tárol.
b) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás a humusz KUKAC humusz.hu e-mail címen kérhető. A tájékoztatást az adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8. A tanosveny.humusz.hu oldalon használt sütik

A weboldal nem használ sütiket.

9. Linkek

Az Adatkezelő weboldalán utlások, linkek találhatók más szervezetek, szolgáltatól által fenntartott oldalakra (ideértve a megosztási, szociális és támogatási oldalra mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen hatással nem bír azok adatkezelési gyakorlatára. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy tanulmányozzák ezen oldalak adatkezelési tájékoztatóit.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

a) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

b) Az érintett kérheti az alábbi hatóságok segítségét is az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: +36 (1) 4757 100
Telefax: +36 (1) 269 1615

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság

Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391 1410

Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: www.naih.hu